Nye vedtekter vedtatt i årsmøte 22.11.12 tilpasset Samvirkelova

VEDTEKTER FOR VEGGLIFJELLVEGEN VEGLAG SA.

Vedtatt i ekstraordinært årsmøte i veglaget  22.11.12.

Organisert i tråd med Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 (Samvirkelova)

§ 1.      Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Vegglifjellvegen Veglag SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2.      Forretningssted

Forretningskontoret er i Veggli Rollag kommune.

§ 3.      Formål og virksomhet

Foretakets formål er å forestå driften og drive den private vegen Lien – Tinn. Til fylkesgrensen. Strekningen kalt ”Fjellvegen», med tilhørende møteplasser, biloppstillingsplasser og sidegrener, til nytte for grunneierne og allmenheten. Driften finansieres av medlemsavgift (sesongavgift), bompenger og eventuelle offentlige tilskudd.

Driftsansvaret omfatter planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og daglig drift av Fjellvegen samt tilsluttede sideveger. Veglaget skal ha som målsetting å bringe vegen til den standard som trengs til sommer- og vinterdrift, hensett til trafikkgrunnlaget og ferdselsbehovet. Det er videre et mål å skaffe sommer- og vinterparkeringsplasser for brukerne

§ 4.      Medlemskap

Medlemmer av veglaget er medlemmer av Vegglifjell grunneierlag, Tveitensameiet, Rustsameiet og Rollag kommune. Dvs. enhver grunneier som ved stiftelsen av foretaket bruker vegen, og er avhengig av vegen som adkomst til sin eiendom.

Som nye medlemmer kan tas opp grunneiere som ønsker vegtilknytning til Fjellvegen og som veglaget er interessert i å ta opp som medlemmer. Styret avgjør slike medlemsopptak. Slike medlemmer kan melde seg ut av laget så sant fast bruk samtidig opphører.

Dersom andre grunneierområder/grunneiere ønsker å bli medlem i Veglaget, forhandles det om dette i hvert enkelt tilfelle. Eventuell betaling til Veglaget for å få del i samvirkeforetaket forhandles det tilsvarende om.

Medlemskap er bundet. Ingen grunneier kan fri seg fra medlemskap uten at alternativ adkomst påvises og faktisk nyttes.

§ 5.      Andelsinnskudd og medlemskontingent/avgift

Hvert medlem skal betale kr. 0,- i andelsinnskudd.  Unntaksvis er bestemmelsen i j.f §4 avsnitt 3. ”Dersom andre grunneiere…

Vegen drives av medlemmene og driften finansieres gjennom betaling fra medlemmene og bompengene. Medlemmene er pliktige til å betale den fastsatte sesongavgift uten hensyn til om bruken for den enkelte år er lav, og kan ikke det enkelte år velge å betale bomavgift for hver enkelt passering i stedet for sesongavgift.

§ 6.      Bruk av vegen

Enhver bruker er forpliktet til å følge de vilkår som er gitt for bruken av vegen, og vise tilbørlig hensyn ovenfor øvrige brukere og trafikanter, samt følge instruks og pålegg som til enhver tid måtte bli gitt av styrets leder eller de som er tilsatt for å drive vegen.

Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veglegemet, på stikkrenner eller grøfter.

Det er forbudt og lagre tømmer eller ha annet opplag på vegbanen, grøfter, møteplasser, snuplasser, parkeringsplasser, eller inntil vegen slik at opplaget representerer fare for utrasing på vegen, uten etter avtale med veglagets styre.

Skade på veganlegget som skyldes transport, skogdrift og annet, skal straks utbedres av den ansvarlige. Som ansvarlig regnes både kjøretøyets eier og det medlem som har bestilt transporten. Om pålegg om utbedring ikke straks blir etterkommet av den ansvarlige, kan styret la utbedringen utføres på vedkommendes regning, og dette kan gjennomføres uten opphold om skaden medfører fare for en utvikling til det verre, eller representerer en fare for de vegfarende og sikkerheten.

§ 7.      Rettigheter og plikter

Ved opprusting av vegen skal medlemmene vederlagsfritt stille masser til disposisjon i veglinjen. Medlemmene skal også vederlagsfritt stille grunn til disposisjon for mindre vegutbedringer, som breddeutvidelser, parkeringsplasser, kurveutretting, grøfting, bortledning av vann, deponering av snø, m.m. Styret skal påse at enkelteiendommer ikke blir spesielt belastet.

Større utbedringer, større uttak, eller inngrep i enkelteiendom som kan sees som særskilt belastende, skal allikevel skje mot vederlag etter vanlige prinsipper.

Grunneier skal alltid varsel av styret før inngrep som beskrevet ovenfor.

§ 8.      Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammene i bestemmelsene jf bestemmelsen i samvirkeloven § 26.

§ 9.      Styret

Foretaket skal ha et styre med fem medlemmer; 1 fra Rollag kommune, 3 fra grunneierforeningene og 1 skal være hytteeier og sogne til veglagets område. Hvert styremedlem skal ha en vararepresentant.

Styret er veglagets leder i den daglige drift.

Saker som skal behandles på årsmøtene i de respektive hytteierforeninger skal sendes ut i forkant om mulig.

Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Styret velges av årsmøtet for minst 1 år om gangen. Gjenvalg kan skje uten begrensning.

Styret skal:

 • legge frem for årsmøtet sin årsmelding og revidert regnskap for siste året, samt legge frem arbeidsplan og budsjettforslag for kommende år,
 • lede driften av vegen herunder sørge for forsvarlig vedlikehold sommer og vinter, gjøre avtaler om sommer- og vintervedlikeholdet, sette i verk nødvendig arbeid for å utbedre skader eller hindre at skader utvikler seg,
 • kreve inn vegavgifter,
 • kreve inn parkeringsbøter,
 • innkalle til årsmøte,
 • engasjere og/ eller ansette daglig leder og tilsette regnskapsfører,
 • fastsette instruks for de ansatte og gjøre avtale om lønn og annen godtgjørelse,
 • treffe beslutninger om bruken av vegen, herunder teleløsningsrestriksjoner, og treffe nødvendige tiltak for å hindre trafikkulykker og skade på vegen,
 • treffe tiltak for ønsket trafikk- og ferdselsoppførsel, sørge for varsler, merking og skilting,
 • arbeide for en målsetting om at vegen og parkeringsområdene skal fylle sin funksjon som gjennomfartsåre for distriktet og som adkomståre for medlemmene/brukerne, samt adkomst til mark og fjell for friluftsfolk uten fast tilknytning til distriktet,
 • holde register over medlemmene/brukerne, og beslutte opptak av nye medlemmer/brukere.
 • Førøvrig har styret de arbeidsoppgaver som fremgår av en til hver tid gjeldend samvirkelov-

Styret skal samarbeide med  Tinn Kommune som er eier og driver av vegen frem til fylkesgrense/kommunegrense.

§ 10.    Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes årlig innen 1.juni

Årsmøtet består av representanter for medlemsgruppene samt kommunen, og består av 4 representanter for grunneierne (1 fra Votendalsveien, 2 fra Vegglifjell Grunneierlag og 1 fra grunneierne tilknyttet Persbuveien, dvs. Tveiten-Rust), 3 representanter for hytteeierne for området som sokner til Vegglifjellvegen, og 2 representanter for Rollag kommune ved utvalg for næring, miljø og ressurs. Til sammen 9 stemmeberettigede.

Representantene velger selv møteleder.

Ethvert medlem har møterett og talerett på årsmøtet, men har kun stemmerett gjennom sin årsmøterepresentant.

Innkalling skjer til representantene, som eventuelt varsler den brukergruppen vedkommende representerer. Innkallingen foretas av lederen, med minst to ukers varsel.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen den tid styret har fastsatt og gjort kjent.

Det enkelte vedtak på årsmøtet må ha flertall mellom de fremmøtte.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

 • behandle styrets årsmelding, regnskap, samt arbeidsplan og budsjett for neste år,
 • fastsette godtgjørelse for tillitsvalgte,
 • vedta årsavgifter, bomavgifter og samt vedta prisen for innpåkjøp for nye medlemmer/brukere eller endrede tilknytningsforhold til vegen,
 • innkomne saker,
 • velge revisor og styremedlemmer med vararepresentanter,
 • vedta større utbedringer og omlegginger eller nyanlegg av vegen,
 • gi styret fullmakt til nødvendig låneopptak,
 • gi styret fullmakt til større investeringer i utstyr,
 • treffe beslutninger om totalvedlikeholdet,
 • treffe andre prinsipielle beslutninger som vedrører driften av vegen.

Ekstraordinært medlemsmøte holdes etter innkalling av styrelederen med frister som for årsmøteinnkalling.

Ekstraordinært årsmøte kan kreves avholdt hvis minst 10 av veglagets medlemmer krever det.

§ 11.    Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sitt innestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på medlemskapitalkonti.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål .

Med dette menes at gjenværende midler fortrinnsvis skal gå til samferdselsformål, og /eller annen infrastruktur som kommer allmennheten til nytte i området tilsluttet Vegglifjellvegen.

§ 12.    Tvister

Avgjørelser som styret treffer ovenfor det enkelte medlem kan klages inn for årsmøtet.

Tvist som gjelder årsmøtets fastsetting av sesongavgift og annen avgift kan medlemmene bringe inn til prøving for skjønnsretten etter veglovens regler.

Øvrige tvister avgjøres innenfor det alminnelige rettsapparat, hvis ikke partene enes om voldgift.

§ 13.    Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte.  I innkallingen skal det gå fram hva forslaget til vedtektsendring går ut på.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre det etter loven stilles strengere krav jf. Samvirkelova § 54.

§ 14.    Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft ved registrering av Vegglifjellvegen Veglag SA i Brønnøysundregistrene.