Til innholdet

VEGGLIFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP AS (VEVAS)

26.11.2021
VEVAS’ formål

Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS ble etablert i 2003 og har som formål å bygge ut, eie og drive infrastrukturanlegg for vann, avløp og annen infrastruktur i hytteområdene i Rollag kommune.

Hvem er VEVAS?

Rollag kommune eier 51 % av aksjene og har derved full styring på selskapet. De øvrige aksjene eies av private grunneiere på Vegglifjell. Odd Eldar Tveiten på Numedalstunet i Veggli har i siden oppstart vært engasjert som daglig leder i VEVAS.

VEVAS har ikke økonomisk fortjeneste som formål og deler ikke ut overskuddet til eierne.

Løsninger for vann og avløp

VEVAS startet sin virksomhet nord på Vegglifjell, i området Persbu-Veggli Fjellstue. Utgangspunktet var å finne helhetlige, langsiktige løsninger for å legge inn vann og avløp i gamle og nye hytter. Løsningen har blitt å samle alt avløp til et felles renseanlegg ved Persbu-krysset ved innkjøringen til nordre Vegglifjell. I tillegg er det flere mindre og større fellesanlegg. Statsforvalter er blitt forurensings myndighet på deler av Vegglifjell, og vi etablerer nå oppgraderte løsninger for å etterkomme de krav som stilles.

Vannforsyning skjer fra en rekke pumpehus og borebrønner som ligger spredt rundt om i hytteområdene. Erfaringsmessig er borebrønn sikre og gode kilder, men kan i noen tilfeller ha litt utfordringer i forhold til kapasitet. Det tas jevnlige prøver i henhold til godkjent prøvetakingsplan av Mattilsynet.

Siden oppstarten i 2003 er det bygget nærmere 200 km med vann- og avløpsledninger og over 700 hytter er koblet til VEVAS’ anlegg.

Helhetlige planer for infrastruktur

Grunnlaget for en god løsning for vann, avløp, strøm, fiber og veg fram til hyttene ligger i reguleringsplanen for hytteområdet. Som del av planarbeidet lages det også plan for hvordan ledningsnettet kan graves ned på en måte som er rasjonell og som ikke gir unødige inngrep i terrenget. Vi legger stor vekt på at alle grøfter som graves skal tilbakeføres til naturen så raskt som mulig uten at det skal oppstå varige sår i naturen. Vi krever derfor av våre entreprenører at de gjør en god jobb. Ingen ønsker at Vegglifjell skal se ut som et anleggsområde.

Samarbeid med Rollag elverk og Numedal Fiber

Når infrastruktur bygges er det ofte hensiktsmessig å legge vann- og avløpsledninger i de samme grøftetraseene som strøm- og fiberkabel. Vi samarbeider derfor tett med Rollag everk om å planlegge og bygge ut strøm- og fibernett parallelt med vann og avløp. Dette gir mindre inngrep i naturen, lavere utgifter ved bygging og lavere kostnader for deg som kunde.


Samarbeid med Rollag og Veggli Idrettslag  -  utbygging av Skistadion området

VEVAS ble engasjert som prosjektleder av Rollag og Veggli Idrettslag for gjennomføring av Spillemiddelprosjekt knyttet til skistadion på Lauvhovd.

Samarbeidet ble en naturlig videreføring av allerede etablert infrastruktur som Vevas hadde fra tidligere. Slike type prosjekt medfører «seine» penger, slik at Idrettslaget ikke får utbetalt de siste midlene før anleggene er ferdigstilt. VEVAS har et allerede etablert låneforhold med banken, og det ble derfor avtalt at vi fullfører prosjektene med en låneavtale mellom partene.

Vevas ser fram til at en framtidig driftsmodell kommer på plass, og ønsker lykke til!

Kan jeg få vann og avløp til min hytte?

Dersom du har hytte innenfor området der VEVAS har bygget ut vann- og avløpsnett er det lett å få vann og avløp til hytta. Ta kontakt med daglig leder for å få pris på hva det koster å tilkoble seg vårt nett. Dersom det må graves en lang grøft eller dersom det må monteres pumpe for å føre avløpet i motbakke vil kostnaden bli høyere enn dersom vann- og avløpskum ligger nær hytta. Dette avklares i hvert enkelt tilfelle.

VEVAS er i dag også engasjert med større og mindre anlegg i Svartliområdet, deler av Votnedalen på Nordre Vegglifjell, samt områdene Svartløk og Skjærbrekka/Steintjønn på Søre Vegglifjell. Slike anlegg må planlegges i samråd med grunneiere i området, og det kan være en utfordring å få dette til økonomisk. Dersom det er mange eksisterende hytter i området som ønsker vann og avløp vil det være en god start.

Ta kontakt med daglig leder i VEVAS eller grunneier i ditt område for å høre status for planer for vann og avløp.

Hva koster det å få vann og avløp til hytta?

Prisene vil variere i de ulike områdene, avhengig om det er tilknytning for kun vann, kun avløp eller for begge deler. Hyttas beliggenhet i forhold til eksisterende vann- og avløpsnett vil også være avgjørende. Faktura sendes ut før hytta tilkoples, og både tilkoplingsavgift og årsavgift tillegges merverdiavgift på 25% siden VEVAS er et moms pliktig selskap. Det anbefales å ta kontakt for nærmere informasjon.

Årsavgiften for 2021 ble vedtatt på styremøte og Generalforsamlingen i Vevas i sommer. Økningen skyldes i all hovedsak stort etterslep på indeksregulering, samt pålagte krav om akkreditering av prøvetaking fra Statsforvalteren i Viken. Akkrediteringen innebærer et kvalitetsstempel for VEVAS, men også en betydelig kostnad. Fra starten i 2004 og fram til i dag skyldes prisendringen i all hovedsak indeksregulering. Våre priser tåler godt sammenlikning med tilsvarende selskap i regionen.

Til informasjon ligger all drift og vedlikehold innbakt i årsavgiften, slik at den enkelte hytteeier har forutsigbarhet i forhold til økonomien.

Veggli, 25.november 2021

Odd-Eldar Tveiten
Daglig leder

Informasjon om VEVAS finner du også her: Handel og Næringsliv - Hytteservice.