Til innholdet

§1

Foreningens navn er Killingdalen Hytteforening

§2

Foreningen har til formål å verne om medlemmenes rettigheter samt arbeide for at våre felles interesser i området blir mest mulig ivaretatt.

Killingdalen Hytteforening skal ivareta medlemmenes interesse overfor kommunale myndigheter, grunneiere og andre aktuelle interessepartnere, og etablere best mulig samarbeide med disse.

Videre skal foreningen fremme samhold og godt naboskap hytteeierne imellom og ivareta og utvikle et godt rekreasjonsmiljø i pakt med områdets naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter.

§3

Killingdalen Hytteforening skal arbeide for å holde vei, vann og kloakk i god stand så vel sommer som vinter.

Foreningens virkefelt på dette området er begrenset til hytter/tomter i Felt 1, Felt 2, Felt 3 og Felt 4, samt de veier som hører naturlig til disse og området med pumpestasjoner og jordrenseanlegg, dog ikke hovedvei. (Se vedlagte områdekart – B1 til B4 i kart)

§4

Plikt og rett til medlemskap har alle hytteeiere innenfor overnevnte område. Dette er regulert i tinglyst avtaledokument hytteeierne imellom.

§5

Innmelding skjer til styret. Årskontingent/avgift fastsettes av generalforsamlingen. Medlemsåret er 1.1 – 31.12. Årskontingent, brøyteavgift, kloakkavgift og eventuelle andre avgifter bestemmes av generalforsamlingen. Avgiftene betales i 2 deler med forfall henholdsvis 1. desember (medlemskontingent/brøyting) og 1. mai (vann og kloakk).

§6

Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet velges det 2 nye styremedlemmer årlig.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover generalforsamlingens vedtak.

—————————