Til innholdet

Mykstulia - sentralt på nordre Vegglifjell

  • Hyttefelt spesielt planlagt for mindre hytter opp til 75 m2 samt anneks
  • Nydelig utsikt, skjermet for vind
  • Kort vei til langrennsløyper, Veggli Fjellstue, skistadion og skisenter
  • Byggeklare tomter. Full standard og med tilgang til fiberbredbånd.
  • Få tomter igjen!
Beskrivelse

Mykstulia ligger mellom 805 og 875 meter over havet, med nydelig utsikt over landskapet på nordre Vegglifjell. Hyttefeltet ligger godt skjermet for dominerende vind fra nord og vest. Vegglifjell er snøsikkert, og skiløypene er bearbeidet for å kunne kjøres opp med tråkkemaskin på lite snø.

Mykstulia er spesielt planlagt for de som ikke ønsker å legge for mye penger i sin egen hyttedrøm. Her kan du realisere din hyttedrøm for en begrenset sum, og få svært mye igjen for pengene. Tomtene er relativt små, og hele Mykstulia er planlagt grundig for å sikre en optimal utnytting av lia og hver enkelt tomt.

Nærmeste nabo til Mykstulia er Vegglifjell Fjellstue, en tradisjonsrik og hyggelig møteplass med kafeteria og storkiosk. Veggli Fjellkirke ligger et steinkast vest for Fjellstua. 500 meter vest for Mykstulia ligger Vegglifjell Skistadion hvor du kan gå på ski/rulleski hele året. 1 km lenger vest ligger Vegglifjell Skisenter og Killingdalen Skistugu. Her starter Hardangervidda med fantastiske turmuligheter året rundt.

Tomtene

Oversikt over alle tomtene med tomtenummer, areal og pris går fram av tabellen under. Salgspris for tomt og grunnavgift for tomtefeste inkluderer fradelingskostnad, veg, vann, avløp, strøm og fiber fram til tomtegrense eller nærliggende kum/skap. Numedal Fiber AS leverer fiberbredbånd om du ønsker det.

Dokumentavgift, kostnad for tinglysing av skjøte og eventuell pantobligasjon/panteattest kommer i tillegg til tomtepris eller grunnavgift for tomtefeste.

Utsnitt av reguleringsplankart som viser ledige og solgte tomter ( x = solgt)

Grunnavgift for festetomt er Kr. 450.000 kr.            

Revidert 15.09.2023. Forbehold om prisendringer.

Ledige tomter i Nordre Mykstulia er pr nå ikke slagsklare.

Godt system for fellesgodefinansiering

Alle som kjøper eller fester hyttetomt på Vegglifjell må betale en årlig serviceavgift til Vegglifjell Friluftsalg. Serviceavgiften indeksreguleres (pt. 1400.-). Dette gir gode og forutsigbar økonomi for kjøring av skiløyper!

Til gjengjeld bidrar grunneiere og utbyggere i dette området med hele 15% av salgspris til investeringer i fellesgoder som skisenter, skiløypetraseer, tursyklingstrasser, badeplasser ol.

Reguleringsbestemmelser 

Mykstulia inngår i reguleringsplan for Mykstulia-Lauvhovd, godkjent i Rollag kommune 19.06.2015 med siste endring av 23.06.2016. Reguleringsbestemmelsene er bindende for utbygging av hyttefeltet.

Reguleringsbestemmelser i sin helhet - klikk her

Plankart i sin helhet - klikk her

Utdrag av bestemmelser som gjelder for hyttetomtene:

Ved byggesøknad må det foreligge detaljert situasjonsplan som viser plassering av bygninger med høyde og møneretning samt eventuelt uthus, adkomstveg, parkering og annen disponering av tomta, planering av terreng og plan for overvann, evt. forstøtningsmurer med høyde. Tomter som er brattere en 1:6 må ha tverrprofil eventuelt 3D-modell som viser utnyttelse av tomta (slik plan har utbygger laget for hele feltet).

For bygging av hytter gjelder: Alle bygninger skal oppføres med kledning av tre og/eller natursteinmaterialer. Hovedmøneretning skal normalt følge høydekurvene i terrenget. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 - 30°. Som taktekkingsmateriale skal det benyttes torv, skifer eller tre. Blanke takflater tillates ikke. Det skal benyttes farger i mørke nyanser på fasader og vindskier. Byggemelding eller -søknad skal inneholde opplysninger om farge. Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å hindre unødig belysning av nattehimmel.

All ny bebyggelse i områdene skal knytte seg til felles avløpsrenseanlegg. Inntil 1/3 av den enkelte tomt tillates inngjerdet. Det kan kun benyttes gjerder i stein eller tre. Det skal være tilstrekkelig hindringer mot at sau og andre beitedyr kan sette seg fast under bygninger. Flaggstenger er ikke tillatt. Eventuelle parabolantenner skal monteres på vegg og ha samme farge som veggen.

For Mykstulia gjelder spesielt: Maksimalt bebygd areal (BYA) for hver tomt er 135 m2, av dette er 35 m2 oppstillingsplass for to biler og 25 m2 for anneks. Maksimal grunnflate (BYA) for fritidsbolig er 75 m2. Gesimshøyde skal ikke overstige 4,0 m og mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Byggegrense mot Vegglifjellvegen er 20 meter fra senterlinje veg.