Til innholdet

Våre tre bærekraftpilarer

For oss på Vegglifjell betyr de tre bærekraftpilarene i særlig grad bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.

Bevaring og foredling av natur, kultur og miljø

  • Vi ønsker å ha et langsiktig perspektiv på natur-, kultur- og miljøkvaliteter slik at vi tar vare på våre ressurser over tid og ikke forbruker dem for kortsiktige gevinster.
  • Dette innebærer også å bevare og videreutvikle landskapets fysiske og visuelle kvalitet og integritet, respektere og fremheve kulturell rikdom, støtte bevaring av biologisk mangfold, og minimere bedrifters og gjesters forurensning av luft, vann og land.
  • Vi antar at lokal turisme kommer til å øke i løpet av de neste årene. I et langsiktig perspektiv er det viktig at den framtidige økningen av hytteeiere og turisme er bygd på bærekraft som prinsipp. Derfor er bærekraft definert og løftet fram som den overordnede hensikten, også kalt «misjonen», i den nye merkevareplattformen for Vegglifjell.

Styrking av sosiale verdier

  • Vi ønsker hyttefolk, besøkende og turisme som viser respekt for vår kultur, vår historie og vårt lokalsamfunn, og som ikke er i konflikt med lokalbefolkningens ønsker og behov.
  • Vi ønsker å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interesser i utviklingen av tomter, hytter og reiselivsnæringen.
  • Bevaring av livskvaliteten i lokalsamfunnet, styrke jobbkvalitet for ansatte og sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister er sentrale faktorer.
  • Det handler også om å rigge lokalsamfunnet for å håndtere vekst. Samtidig skal vi unngå uheldig, uønsket og ukontrollerbar utvikling.

Økonomisk levedyktighet

  • Vi skal tjene penger på gjestene som kommer for å sikre økonomisk levedyktige og konkurransedyktige bedrifter og attraksjoner.
  • Derfor er det viktig at vi klarer å tiltrekke oss lønnsomme gjester, hyttefolk og turister som bidrar til lokal verdiskaping gjennom hele året.
  • Målet er å skape en lønnsom helårsnæring som bidrar positivt til lokalsamfunnet blant annet gjennom nye og trygge arbeidsplasser.
Bærekraft på Vegglifjell er i alles interesse