Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Sameiet Persbu - Høybuli/Persbuhaugen - Roe/Eide vegen Årsmelding for 2014/2015

2014 var et år med mye snø og høye brøyteutgifter. I tillegg er veinettet reparert og vedlikeholdt for nesten kr. 230 000. Noe annet som har tatt mye tid er utredningen av mulighetene for vinterbrøytet vei på Nore-siden. Se årsmeldingen.

 

Styret har bestått av:

Bjørn Schei            vara Målfrid Blåvarp Bergstøl - Hytteeier i Nore

Jon Cato Landsverk,       vara Ole Jørgen Johansen        - Hytteeier i Rollag

Øystein Morten          vara Steinar Ståland           - Medeier Persbuveien

Bjørn Erik Haugen         vara Harald Grønvold       - Medeier Høybuli/Persbuhaugen

Johnny Myrann                      vara Egil Eide            - Medeier Nore

 

Kasserer:         Bjørn Schei

Leder:             Øystein Morten

 

Revisor        

Ragnvald Mykstu        - Medeier

Olav Haugen            - Medeier 

 

 

Valgnemnd

Øyvind Nilsen                         - Hytteeier

Steinar Ståland         - Medeier

 

 

Det er avholdt 2 styremøter, 9/11 2014 og 5/3 2015, siden forrige årsmøte. Det har vært en befaring på veien mellom Veggli/Nore grense og Roe seter. Det har også vært to møter mellom deler av styret i veilaget og Dalset sameie, 23/5 og 20/6 2014. I 2015 har styreleder hatt møte med Dalset sameie 20/2 og det har vært et møte med grunneierne i Nore 26/3.  

 

Det er pr i dag 227 brukere og 14 medeiere på Rollag-siden og 52 brukere og 12 medeiere på Nore- siden.

 

Sommervedlikehold Eide - Rollag grense

I vår ble det kjørt på noen lass med grus og en stikkrenne ble byttet ut ved Myrann seter. Ellers har veien blitt høvlet flere ganger, det er utført kantklipping fra Eide og opp til Roe seter og skog som hang inn i veien er ryddet vekk. Jonny Myrann har holdt oppsyn med veien gjennom hele året. Veien ble saltet i vår. 

 

Det ble tatt ut mye tømmer i løpet av året og slitasjen på veien var stor. Det kom inn kr. 92.000 til veien i forbindelse med dette. I løpet av høsten ble store deler av veien utbedret etter slitasje og det ble kjørt på mye ny grus. Totalt har veien blitt reparert og vedlikeholdt for kr. 129.000 i 2014.  

 

52 hytteeiere betalte kr. 470 for dette sommervedlikeholdet. Veien får også en årlig overføring fra Vegglifjellvegen veilag på kr. 25.000.   

 

Mulighetene for vinterbrøytet vei til nytt tomtefelt og hytter i Nore

Styret fikk i oppgave av forrige årsmøte å utarbeide priser for oppgradering til vinterbrøytet vei fra Nore grense, og så sende et tilbud ut på høring til lagets medlemmer. Etter befaring og uavhengige prisvurderinger fra Tore Bergstøl og Knut Olav Groven, ble kostnaden for en oppgradering av veien frem til Søre Myrann seter og videre ned til hytte tilhørende Ragnhild Bekkeseth, beregnet til noe under 1,2 millioner. Fordelt på 24 nye tomter og 47 hytter ble kostnaden kr. 16.500 per enhet. En brøyteordning på den samme strekningen ble beregnet til å koste kr. 2.500 per hytte. Eventuell privat brøyting foran hver hytte ville koste ca. kr. 1800. Dette tilbudet ble sendt ut på høring til alle hytteeierne. 43 av 47 svarte. 20 ønsket å være med på en slik ordning, 23 ønsket ikke å være med. Dermed valgte styret å ikke gå videre med denne saken. I stedet blir opprustingen av veien bare gjort bort til det nye tomtefeltet tilhørende Dalset sameie. Det er styrets klare mening at grunneierne i første omgang må bekoste denne oppgraderingen selv.   

 

Sommer- og vintervedlikehold Vegglifjellveien  – Nore og Uvdal grense:

Driftsavtale med Vegglifjellvegen veglag BA ble inngått i 2006. Dette er en god avtale som er videreført. VVBA utfører sommervedlikehold og brøyting langs Persbuvegen fram til Nore grense. 48 hytteeiere og 2 grunneiere på Rollag-siden og 47 hytteeiere på Nore-siden betalte kr. 500 til VVBA for dette vedlikeholdet.

 

 

 

Sommervedlikehold Høybuli/Persbuhaugen/Rustveien/Dalsethaugen:

 

På Dalsethaugen ble det gjort et større arbeid med å utbedre den innerste delen av veien. Det ble rensket vekk steiner, planert og kjørt på mye ny masse, og snuplassen ved enden av veien ble kraftig utbedret. Kostnaden var ca. kr. 30.000, og totalt ble veien vedlikeholdt og rettet opp for kr. 45 000, noe som overskred budsjettetm, som var på kr. 20 000. 

 

Både på Dalsethaugen og Høybuli/Persbuhaugen ble det utført tining av stikkrenner og tetting av hull i veibanen på vårparten. Salting har blitt gjort her som ellers i veisystemet. 

 

Det ble betalt kr. 370 per hytte i Persbu/Høybuli området for dette vedlikeholdet og kr. 470 per hytte på Dalsethaugen. 

 

Brøyting Høybuli/Persbuhaugen og Dalsethaugen 

For vintersesongen 2014 (2013/14) ble det brøytet 53 turer på Dalsethaugen. Brøyter har her en betaling på kr. 2584 per tur. Den totale k    ostnaden ble på kr. 137.000. En kostnad på noe over kr. 3000 per hytte + for 2 grunneiere. 38 hytter betalte også kr. 1750 for brøyting av privat parkeringsplass. 

 

Det ble brøytet 65 turer i Persbu/Høybuli-området. Turprisen er på kr. 3200 per tur. Totalkostnad her landet på kr. 208.000. En kostnad på kr. 1650 per hytte. I tillegg betalte 113 hytteeiere kr. 1400 for privat parkeringsplass. 16 hytter betalte kr. 350 for fellesparkering langs veien.  

 

Administrasjon av laget 

Herunder ligger styret- og regnskapskontorets arbeid for 291 medlemmer med fakturering, regnskap og informasjon. I tillegg administreres vedlikehold og brøyting av veiene gjennom hele året. De fleste hytteeierne og grunneiere som selger tomter betaler kr. 330 for dette. Hytteeierne på Persbuvegen (avkjøring Vegglifjellvegen - Persbu) betaler kr. 200. Totalt kom det inn 88780 i 2014. Utgiftene var på kr. 115 000 for 2014. Også i regnskapet for 2013 var det her betydelig større utgifter enn inntekter. 

 

Økonomi

Veilagets totale inntekter for 2014 var på kr. 949.531. Utgiftene var på kr. 983.536. Det utgjør et underskudd på ca. kr. 34.000. Isolert sett gikk områdene Dalsethaugen og Persbu/Høybuli i underskudd, mens Roevegen fikk et lite overskudd. 

 

Adminstrasjonsutgiftene er én del av forklaringen på underskuddet. I tillegg ble det brukt betydelig mer på vedlikehold av veien på Dalsethaugen enn budsjettert. Dette er et utslag av at utgiftene varierer noe fra år til år.  

 

Annet:

 

Websider for veilaget skal inneholde all relevant informasjon om laget (vedtekter, protokoller, fakturering o.l.) og dets løpende aktiviteter (styrearbeid, vedlikehold). Se: http://www.vegglifjell.no/veglaget-persbu-roe-eide/category414.html. Alle årsmøtedokumentene skal også finnes her.

 

For at styret skal kunne gjøre en god jobb er det også viktig med tilbakemeldinger.

E-post til styrets leder er: oystein.morten@gmail.com. 

 

For styret

Øystein Morten

27.04.15

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

April 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo