Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Vedtekter for Vegglifjell Friluftslag

VEDTEKTER FOR VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG BA

 

§ 1. Laget                                                                                                                   

VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG BA er et andelslag med begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Det enkelte medlem svarer bare for lagets forpliktelser med sitt andelsinnskudd. Hvert medlem kan kun tegne en andel.

 

Grunneiere og næringsdrivende innenfor området Vegglifjell kan bli medlemmer av friluftslaget.

 

I tillegg åpnes det for at Vegglifjell hytteierforening, Killingdalen hytteforening, Votnedalen hytteierforening og Myrefjell og omegn hytteeierforening kan kjøpe seg inn i laget med inntil 2 medlemskap hver.

 

§ 2. Formål

Lagets formål er å samle grunneierne og næringsdrivende for utvikling av reiselivsmessig infrastruktur - definert som tiltak som i seg selv er ulønnsomme. Laget skal koordinere drift og finansiering av fellestiltak som er med på å øke opplevelsen i forbindelse med allmennhetens bruk av området. Laget skal planlegge og utvikle den reiselivsmessige infrastrukturen på Vegglifjell, samt medvirke til helhetlige planprosesser.

 

Virksomheten skal samordnes med eventuelle medlemmer fra hytteeierforeningene i lagets styre.

 

§ 3. Medlemskap  

Grunneiere med landbrukseiendom, samt næringsdrivende og hytteeierforeninger innenfor området Vegglifjell, kan bli medlemmer. Grunneiers rettigheter er i prinsippet uberørt av medlemskapet. Nye medlemmer kan tas opp etter skriftlig søknad. Vedtak om opptak gjøres av styret. Medlemskapet følger eiendommen, foreningen eller foretaket, og kan ikke skilles fra denne. Ved eierskifte trer ny eier inn i tidligere eiers rettigheter og plikter etter vedtektene. Overdragelse av eiendom skal meldes til styret for registrering.

Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig. Frist for utmelding er tre måneder.

Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets fond eller eiendeler for øvrig. 

Ved inngåelse av medlemskap skal det inngås forpliktende avtale med den enkelte grunneier, eller foretak – jf. § 5.

 

 § 4. Andelsinnskudd/medlemsavgift

Hvert medlem innbetaler et andelsinnskudd på kr. 1.000,- og en årlig medlemsavgift fastsatt av årsmøte. For andelen utstedes andelsbevis som følger eiendommen, eller foretaket.

 

§ 5. Medlemmenes rettigheter og plikter.

Arealdisponering.

Medlemmer som stiller areal til disposisjon for fellestiltak som er tjenelig for utnytting av området, kan få rett til kompensasjon etter avtale. Eksempelvis ved båndlagt areal der det er varige fysiske inngrep. Friluftslaget kan således ha ansvar på vegne av sine medlemmer til å inngå avtale om bruk av grunn.

 

Årlig avgift.

Medlemmene må besørge at det i alle nye salgs- og festekontrakter skal tas inn et punkt om innbetaling av årlig avgift til drift av fellestiltak. Avgiften fastsettes av årsmøtet og reguleres årlig med bakgrunn i konsumprisindeksen.

 

Hytteeierforeninger som har medlemskap skal betale inn hele sitt bidrag til løypekjøring til Vegglifjell Friluftslag.

 

Fond

Alle medlemmer forplikter seg til å innbetale en prosentsats fra omsetning av tomter, hytter og leiligheter på Vegglifjell. For hytter og leiligheter er det her tomteverdien som skal ligge til grunn. Prosentsatsen fastsettes av årsmøtet. Næringsdrivende betaler et årlig bidrag til fondet. Dette bidraget beregnes etterskuddsvis fra foregående års driftsresultat. Lagets styre er ansvarlig for å utarbeide framdriftsplaner som setter rammer for bruken av de avsatte midler. Planer legges fram for årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte for godkjenning.

 

§ 6. Planer. 

Friluftslaget skal etter avtale påta seg oppgaver og koordinering i forbindelse med planlegging.

 

§ 7. Årsmøte

Årsmøtet er foretakets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mai etter innkalling fra styret. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og eventuelle planer om tiltak. Eventuelle saker som medlemmene ønsker å ta opp må meldes skriftlig til styret innen 15. april.

 

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte når styret selv, revisor eller minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det for å få behandlet en bestemt sak. Slikt årsmøte skal holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt, og skal kunngjøres på samme måte som for ordinært årsmøte. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

 

I årsmøtet har hvert medlem som har betalt medlemskap, èn stemme. Et medlem kan møte ved fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Hvert medlem kan ta med seg én rådgiver som årsmøtet kan gi talerett.

 

Årsmøtet velger møteleder som fungerer til og med neste årsmøte.

 

Vedtak skjer ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget. Ved stemmelikhet ved valg eller ansettelse skal det holdes ny avstemning. Dersom det også da blir stemmelikhet avgjøres spørsmålet ved loddtrekning. 

 

I det ordinære årsmøtet behandles:

1.                       Styrets beretning.

2.                       Regnskap (og eventuelt revisjonsberetning) og disponering av årsoverskudd.

3.                       Framdrifsplaner.

4.                       Godtgjørelse til styremedlemmer.

5.                       Valg av styremedlemmer, og evt. varamedlemmer.

6.                       Valg av styreleder.

7.                       Valg av to personer til å revidere lagets regnskap. Evt. godtgjørelse bestemmes av årsmøtet.

8.                       Valg av møteleder og varamedlemmer for kommende periode

9.                       Valg av et medlem til å underskrive protokoll sammen med møteleder.

10.                   Velge valgkomité bestående to medlemmer, og et varamedlem. Leder går automatisk ut hvert år, mens
                         
medlem og varamedlem rykker opp.

                          Varamedlem velges hvert år.

11.                   Andre saker nevnt i innkallingen eller som fremgår av vedtektene.

 

§ 8. Styret

Laget ledes av et styre på inntil  11medlemmer. Styret sammensettes slik at alle grupperinger er representert. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Gyldig vedtak treffes ved flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

 

Styrets medlemmer velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Hvert år trer halvparten av medlemmene ut av styret, første gang etter loddtrekning. Styrets leder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av gangen. Styret for øvrig konstituerer seg selv.

 

Fra styremøtene føres protokoll som underskrives av de frammøtte styremedlemmer.

 

Styret representerer laget utad og skal lede virksomheten i samsvar med vedtektene og de beslutninger som er fattet av årsmøtet. Styret kan forhandle og inngå avtaler som følger av lagets formål, og som er naturlige innenfor den virksomhet laget skal drive. Laget forpliktes av styrets leder eller nestleder i styreleders fravær, sammen med ett annet styremedlem.

 

Styret kan ved behov leie hjelp til forretningsførsel eller ansette daglig leder etter fullmakt fra årsmøtet. Styrets leder og et styremedlem kan meddele prokura.

 

§ 9. Vedtektsendring

 

Endringer i disse vedtektene kan skje i årsmøtet etter forslag fra styret. Forslag til vedtektsendring skal framgå av innkallingen. Til gyldig vedtak kreves det minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmer for forslaget i to påfølgende årsmøter

 

§ 10. Oppløsning

  

Beslutning om å oppløse laget treffes av årsmøtet med flertall som for vedtektsendring, jf § 8 annet ledd. Før oppløsning må alle leieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket. Medlemmene har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd. Disponering av eventuelle resterende midler bestemmes av årsmøtet.

  

§ 11. Tvisteløsning

 

Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med endelig og bindende virkning for alle parter jfr. rettergangslovens kap. 32, av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Formann oppnevnes av sorenskriveren i området. Voldgiftsrettens formann skal være sakkyndig i utmarksspørsmål, og bør ikke være fra Rollag kommune.

  

 

--------------o---------------

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mars 2018
Ma Ti On To Fr
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo