Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

VEDTEKTER FOR VEIENE PERSBU - HØYBULI/ PERSBUHAUGEN - ROE / EIDE

Dette er vedtektene som ble vedtatt på årsmøtet i 2009

 

1 av 6
Vedtatt på årsmøtet 07.04.2009
VEDTEKTER FOR VEIENE
PERSBU - HØYBULI/ PERSBUHAUGEN - ROE / EIDE
§ 1. Veien
Veilaget, omfatter veistrekningene fra
Vegglifjellveien- Rollag/ Nore grense (Persbuveien)
Nore grense – Eide.
Høybuliveien med arm over Perbuhøyda.
§ 2. Formål og avsvar
Veilaget har til formål å holde vedlike og sørge for tilstrekkelig veistandard på veien.- om nødvendig ved opprusting/omlegging. Veien skal på tidsmessig måte tjene jord, skog, støls-, utmarks- og hytteinteressene innenfor dekningsområdet til vegen.
Laget er et eierlag og har delt ansvar i samsvar med andelen i laget, jf.§3 (proratarisk ansvar)
§ 3. Medlemskap
Følgene eiendommer er medeiere i veien med slike parter:
GNR/BNR EIER ANDEL
Persbuveien Nore grense-Eide Høybuliveien
Rollag
27/4 Ragnvald Mykstu 0,2 0 0
27/6 Brit Sissel Aasen 0,7 0 0
32/1 Katriona G Seime 4,1 0 9,2
32/10 Olav Haugen 10,5 0 16,5
32/3 Bjørn E Haugen 2,2 0 6,6
32/4 Ole Ø Tveiten 11,0 0 9,8
32/5 Ulrik Hoff 7,1 0 8,7
32/12 Reidun og Harald Grønvoll 10,1 0 49,2
33/1 Hans Steinar Ståland 11,7 0 0
34/1 Øystein Morten 19,4 0 0
35/1 Hans Vidar Bråthen 0,8 0 0
36,1 Else og Halvor Halvorsen 14,3 0 0
36/4,6 Øystein Morten 2,4 0 0
37/1 Sevat Låg 2,1 0 0
37/2,38/1 Peder Gaarder 3,4 0 0
Nore og Uvdal
168/6 Gunhild M Groven 0 1,0 0
169/3,4 172/2 Astrid og Leif Rustgaard 0 6,9 0
169/5 Alf Vegard Nymoen 0 1,2 0
169/6 Gerd Marie Liverud 0 0,9 0
170/1 Tore J Myran 0 6,5 0
170/2 Lars T Bekkeset 0 10,4 0
171/1 Lars Oddvar Teigen m.fl. 0 9,2 0
172/1 Sebjørn Kravik m.fl. 0 11,1 0
172/3 Halvor K Kravik m.fl. 0 3,4 0
173/1 Helge A Hellekleiv 0 5,4 0
174/1 Egil Eide 0 22,0 0
174/28 Nils Strømmen 0 22,0 0
2 av 6
Vedtatt på årsmøtet 07.04.2009
Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne.
Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsell er landbrukseiendom som sogner til veien, har denne rett og plikt til å bli med i veilaget
Ny andelsfordeling bli avgjort av styret etter nytte. Vedtaket kan påklages innen tre uker til ei sakkyndig nemnd, § 15.
Som nye medlemmer kan etter søknad tas opp av andre eiendommer i området og andre som veilaget er interessert i å ha som medlemmer
§ 4. Andre brukere av veien
Medlemmer i veilaget som fester bort/selger nye hyttetomter (tomter som ikke har betalt for opprustning av veien), skal betale en særskilt tilknytningsavgift for at hytteeierne/- brukerne
skal få bruke veien.
Hytteeierne/- brukerne har bruksrett til veien for seg og sine husstandsmedlemmer mot å
betale en fast årsavgift. Bruksretten gjelder og ved framleie.
Brukerne må rette seg etter veistyrets vedtak om bruken av veien.
§ 5.Arbeidsår og forpliktelse
Regnskap - og arbeidsåret følger kalenderåret. Laget blir forpliktet av lederen sammen med kassereren.
§ 6. Årsmøte
1. Konstitusjon
Årsmøtet er lagets øverste myndighet.
Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1. juni, men primært onsdag i påskeuka.
Bare medeiere i veien og hytteeiere som har betalt for opprusting eller avgift etter § 4 har rett til å delta på årsmøte (årsmøterepresentanter).
Et medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
Årsmøtet blir innkalt av lederen.
Innkalling skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Sakslisten skal stå i innkallingen.
Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.
Saker som en vil ha behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig til styret innen 1. februar.
2. Flertallsvedtak
Det enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertal) blant årsmøterepresentantene.
Ved avstemming og valg har hver årsmøterepresentant en stemme. Dersom en medeier i
veien krever det, kan avstemming med unntak av valg skje ved at hver medeier har stemme i forhold til sin part for hver veiparsell, jf.§3.
Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer.
Like stemmetall ved valg bli avgjort med loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har møtelederen dobbeltstemme.
Årsmøte kan fatte vedtak når innkallingen har skjedd på lovlig måte
3 av 6
Vedtatt på årsmøtet 07.04.2009
Flertallsvedtak må ikke påføre noen årsmøterepresentant større omkostninger og ulemper
enn nytte. Vedtaket må heller ikke føre med seg usaklig forskjell på rettene til flertallet og
mindretallet. Vedtaket må ivareta fellesskapets vel og ikke gi urimelig fordeler til flertallet
til skadet for mindretallet. Årsmøterepresentant som mener et flertallsvedtak er i strid med
disse vilkårene, kan bringe spørsmålet opp for rettslig skjønn. Dersom de er enige om det, kan vedtaket overprøves av sakkyndig nemnd etter § 15.
3.Årsmøte skal:
 Velge ordstyrer
 Velge protokollfører
 Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste.
 Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen.
 Behandle styrets årsmelding og det reviderte regnskapet, arbeidsplan og budsjettforslag.
 Behandle innkomne saker.
 Velge leder blant medeierne i veien.
 Velge så mange styremedlemmer med vararepresentanter som står på valg. Medeierne i veien og hytteeierne velger hver sine representanter.
 Velge to revisorer med vararepresentanter for to år. Etter første året er den ene på valg etter loddtrekning.
 Velge valgnemnd, en for medeierne og en annen for hytteeierne for 2 år.
 Vedta års -, bom - og tilknytningsavgifter.
 Vedta retningslinjer for vinterbrøyting og vilkår for tildeling av denne.
 Behandle saker som er nevnt i innkallingen
 Meddele signaturrett til medeiernes representanter i styret.
4. Hytteeiere/bruksrettshavere kan i årsmøte:
 Fremme saker, jf. Punkt 6.1.
 Møte og delta i diskusjon.
 Velge representanter for hytteeiere.
 Stemme, jf. Punkt 6.2.
5. Videre kan årsmøte blant annet:
 Delegere annen myndighet til styret og eventuell oppsynsmann.
 Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte.
 Vedta opptak av nye medlemmer og de økonomiske og formelle vilkår for dette.
 Vedta endringer i vedtektene, jf. §17.
 Vedta større omlegginger/utbedringer, evt. Nyanlegg av veien.
 Vedta tilsetting av oppsynsmann, instruks og lønnsvilkår.
 Vedta innkjøp av utstyr.
 Vedta innbetaling av forskudd.
 Vedta å forsikre seg mot erstatningsansvar.
 Vedta andre saker som vedkommer veien.
Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av lederen og to
personer valgt på møtet.
§7. Ekstraordinært årsmøtet
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for 1/3 av andelene
krever det. Frist og framgangsmåte for innkalling er fire uker. Saksliste skal stå i
innkallingen. Det kan bare bli gjort vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.
4 av 6
Vedtatt på årsmøtet 07.04.2009
Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av lederen og to personer vagt på møtet.
§8 Styret
Sammensetting
Laget blir ledet av et styret på fem medlemmer, tre andelseiere og to hytteeiere, med en vararepresentant for hver. Det bør være en andelseier fra henholdsvis Persbuveien, veien Nore
grense- Eide og Høybuliveien ifølge § 3 og en hytteeier fra Rollag og en fra Nore og Uvdal kommune. Styre kan fatte vedtak når minst tre medlemmer er tilstede. Når bare tre styremedlemmer er til stede, må vedtak være enstemmige. Ved økonomiske avgjørelser,
skal kasserer være til stede.
Styremøte skal holdes så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst tre av styremedlemmene krever det.
Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær.
Styremedlemmene bli valgt for to år om gangen, men likevel slik at to medlemmer står på
valg etter 1. året, en andelseier og en hytteeier etter loddtrekning.
Saker av mindre betydning, eller saker som må behandles raskt (for eks. tiltak i sammenheng med teleløsing) kan avgjøres av lederen alene. Slike avgjørelser skal refereres i første styremøte.
2. Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret:
 Arrangere årsmøte for årsmøterepresentantene.
 Legge fram årsmelding, revidert regnskap og framlegg til budsjett og arbeidsplan for inneværende år.
 Lede driften av veien, sette bort arbeid, føre tilsyn med arbeid mv. i samsvar med vedtektene, vedtak på årsmøtet og godkjent budsjett og arbeidsplan.
 Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre skade på veien og i den sammenheng gjøre nødvendig innkjøp.
 Kreve innbetaling av avgifter og vedtatt forskudd.
 Sørge for forsvarlig vedlikehold, rydding av veikanter, høvling og grusing, kontroll av stikkrenner/veigrøfter o.l.
 Lyse ut vinterbrøyting og godta tilbud.
 Hindre ufornuftig bruk av veie ved å regulere eller stoppe kjøring i korte eller lengre tid, f. eks. under teleløsing og i regnperioder.
 Nekte bruk av veien ved manglende betaling.
 Nekte bruk av veien for medlemmer som ikke retter seg etter vedtektene og gjeldene vedtak.
 Avtale særskilt bruk mot særskilt avgift, jf.§10, pkt.3.
 Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger og lignende om bruk av veien.
 Melde laget inn i aktuelle register.
 Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret.
 Føre liste over bruksberettigede hytteeiere.
3.Protokoll
5 av 6
Vedtatt på årsmøtet 07.04.2009
Det skal føres møteprotokoll for styremøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for samtlige medlemmer
§9. Grunn til veien
1. veigrunn
Ved framtidig utbedringer av veien, skal medlemmer vederlagsfritt stille grunn til dispo
sisjon til vei, grøfter, møteplasser og snuplasser etter veiklasse 3 fra Vegglifjellveien inn til
Persbu og for øvrig veiklasse 4 ifølge normaler for landbruksveier, Landbruksdepartementet
1997. Dette gjelder også nødvendig fyllmasse som må tas utenfor selve veilina. Denne bestemmelsen er avgrenset til å gjelde for utmark (definisjon: friluftsloven § 1) og inntil 10 meter fra veiens midtlinje. Dersom noen grunneiere slik må avstå særs mye grunn, kan han likevel kreve godtgjørelse for dette.
Annet areal enn nevnt ovenfor, skal likevel medlemmer stille til disposisjon for veilaget mot godtgjørelse. Dette gjelder bare for mindre omlegging/utbedringer av veien.
2. Godtgjørelse
Krav om godtgjørelse etter §9.1 setter en fram for styret innen 2 – to - måneder etter at
arbeidet er ferdig. Bli styret og vedkommende grunneier ikke enige om vederlaget, kan de -
dersom de er enige om det – overlate den endelige erstatningsfastsettelsen til ei sakkyndig nemnd, jf. §15.
3. Varsel
Styret er pliktig til å varsle aktuelle grunneiere i rimelig tid før veiarbeid nevnt ovenfor, blir
satt i gang.
4. Grus
All grus som bli tatt utenfor veilinja – etter avtale med grunneier - skal betales etter vanlig
satser for lik masse i distriktet. I mangel av enighet om denne prisen, skal prisen fastsettes etter §15.
§10. Veiavgift (bom-, sesong- og tilknytningsavgift)
1.1 Bom - og sesongavgift
Avgiften gjelder for barmarksesongen.
1.2 Brøyteavgift
Brøyteavgift ( bom - og eller sesongavgift) gjelder for brøytesesongen.
2. Tilknytningsavgift
Tilknytningsavgiften er en engangsavgift og gir ingen andel i veien. Det medlem som selger/fester bort tomter skal betale inn avgiften, jf.§4.
3. Særskilt avgift
Nødvendig transport som må skje i perioden da styret har avgrenset bruken av veien - jf.§8,
pkt.2, kan avtales mot særlig avgift og på særlige vilkår. Likeledes kan det avtales særskilt avgift for bruk av veien i andre sammenhenger.
§11. Bruk av veien
Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller grøfter.
6 av 6
Vedtatt på årsmøtet 07.04.2009
Det er forbudt å legge tømmer eller annet trevirke inn i veibanen, i veigrøfter, på møte – eller snuplasser. Kvist og annet hogstavfall må straks fjernes fra slike steder. Det må vises spesiell varsomhet ved nedrakking av bekker utenfor veiområdet.
Skade på veienbane og stikkrenner som skyldes transport, skogsdrift o.a skal utbedres straks.
Dersom utbedring ikke skjer, vil §12 bli gjort gjeldene.
§12. Ansvar for skader.
Mediere i veien, hytteeiere og andre som bruker veien og som ikke holder seg til vedtektene
eller retter seg etter pålegg fra styret, er selv ansvarlig for skader de slik påfører veien.
Dersom skader ikke blir tilfredsstillende utbedret, kan styret få utført utbedringen for vedkommende sin regning.
§13. over – og underskudd
Underskudd kan dekkes av medlemmene og utlignes i samsvar med partsforholdet i laget –
Jf. §3. Eventuelt overskudd skal gå til drift av veien.
§14. Investeringer
Anleggsomkostninger og omkostninger med andre vedtatte investeringer, skal utlignes på medlemmene i forhold til andelen, jf §3, og kreves inn forskuddsvis.
§15. Tvister
Oppstår det tvister mellom veilaget, medeierne i veien og hytteeiere, eller mellom
Medeierne i veien og hytteeiere innbyrdes om forståelsen og gjennomføringa av disse
vedtektene, skal en forsøke å få tvisten avgjort med bindene virkning for alle parter av ei sakkyndig nemnd (voldgiftsrett) på tre medlemmer. Hver av partene oppnevner et medlem.
Med mindre partene er enig om formann, oppnevner lensmann i Rollag denne. Kommer
Voldgiftsavtale ikke i stand, må tvisten avgjøres av de alminnelige domstoler.
§16. Utmelding
Der er ikke adgang til å melde seg ut av laget. Medeiere som er opptatt etter §3, siste avsnitt kan likevel melde seg ut. De har i tilfelle ikke krav på å få tilbake betaling for andel eller del av veilagets formue.
§17. Endringer
For å endre disse bruksordningsreglene kreves 2/3 flertal av de frammøtte, jf. §6.2. Ved
andre gangs behandling kreves likevel vanlig flertall blant de frammøtte, jf. §6.2. Vedtekts-
endring kan ikke skje før tre år etter at denne saken er rettskraftig med mindre det blir vedtatt enstemmig.
Unntatt er §§ 2,16 og 17 som ikke kan endres.
Endring av §3 kan bare gjøres ved vesentlig omlegging eller forlenging av veien, bygging eller opptak av nye sideveier og andre forhold som i vesentlig grad endrer forutsetningene for omkostningsfordelingen. Endringen skal i tilfelle være i forhold til nytteverdien etter omleggingen. Dersom det ikke blir enighet om fordelingen, kan spørsmålet bringes inn for en sakkyndig nemnd, jf.§15, eller bringes inn for jordskifteretten etter jordskifteloven §4.

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Januar 2018
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo