Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

SALGSOPPGAVE FOR HYTTETOMTER I SVARTLØK.

Utdrag fra salgsoppgave til hyttetomter i Svartløk hyttegrend.

I dette hytteområdet er det mange, nye selveierhyttetomter å velge blant

- her er du en av de første til å velge din "drømmetomt".

Beliggenhet:

Hyttetomter, som ligger i et urørt område, vest på søndre del av Vegglifjell i Rollag kommune. Høyeste punkt ligger ved Svartløkfjell på ca. 890 m.o.h. i nordvest, mens laveste punkt ligger ved Sundtjønnåe på 770 m.o.h. i øst. Terrenget er svakt hellende i fjellskogbeltet med grunne myrpartier og furuhauger innimellom. Området ligger nydelig plassert på Søre Vegglifjell, ca 16 mil fra Oslo-området og Vestfoldbyene, i et snøsikkert område i randsonen til snaufjellet.

Et åpent, solrikt hytteområde med fin utsikt hvor tomtene ligger avtrappet i terrenget. Store friarealer i og rundt hytteområdet, som er naturtilpasset.

Svartløkområdet ligger sentralt på Søre Vegglifjell. Her er det kjørte skiløyper både sydover og nordover til f.eks Veggli Fjellstue. Med utgangspunkt fra hyttegrenda, er det mange tur- og sykkelmuligheter i flott og variert fjellterreng. Her finnes aktiviteter for alle med f.eks fisking og pilking, bær- og sopplukking. Det ligger til rette for kano- og kajakkpadling i løkene/smale elver, som flyter rolig gjennom Svartløkområdet, idylliske vannveier, som er helt spesielt for denne hyttegrenda. Sommertid er det bademuligheter.

Området byr m.a.o. på trenings- og rekreasjonsaktiviteter for de spreke såvel som for barn/familier, og er et fint utgangspunkt for ekspedisjoner i høstens spiskammer med fiskestang eller bærspann.

Det er satt av terasser for gjennomgående skiløyper i det nye hytteområdet samt for naturlige stier og ferdelsårer. Her er det langrennsski inn/ut fra mange av tomtene, og en trenger ikke bruke bilen for å komme seg ut på skitur i løypenetter på Søre Vegglifjell.

Et område er avsatt til spesialområde for lek/idrett/sport med mulighet for å utvikle ulike naturbaserte aktiviteter i hyttegrenda. Et annet område er avsatt til næringsvirksomhet med servicetilbud.

Eiere/selgere:

Liv Kristin og Roar Øygarden, 3628 Veggli
Asbjørn Blakstad, 3628 Veggli
Stein Erik Tveiten, 3632 Uvdal

 

Tinglyste forpliktelser:

Ingen pr. i dag.
Ved tinglysing av skjøtet på ny(e) eier(e), vil
følgende heftelse/servitutt bli tinglyst på tomten: "Det påhviler hjemmelshaver til gnr. /bnt., Rollag kommune knr. 0632, å innbetale årlig avgift til Vegglifjell Friluftslag, org.nr. 998 595 1-85. " Årlig avgift for hytteeierne å betale i dag er NOK 1.100,- (indeksreguleres). Avgiftene, som kommer inn, brukes bl.a. til løypekjøring, tilrettelegging for friluftsaktiviteter m.m. = grønn infrastruktur.

 

Tilliggende rettigheter:

Det er mange fjellvann på Søre Vegglifjell. Fiskekortet angir i hvilke vann det er tillatt å fiske. Det er tryte (abbor) og ørret i vannene.

 

Størrelse på tomtene:

Det vil for hver tomt etter salg bli holdt kart- og delingsforretning hvorved tomtene vil bli oppmålt til å ha et areal fra 1.000 m2 - 1.500 m2.

 

Reguleringsbestemmelser for hyttene som kan bygges:

Gjeldende reguleringsplan for tomtene er "Reguleringsplan for Svartløk-Smylehaug-Sundtjønn Vest, Rollag kommune" godkjent av kommunen 08.05.2008. Moderne, men naturtilpasset hytteområde med romslige hyttetomter med full standard, med veifremføring til hyttene, strøm, innlagt vann og avløpsløsning for kloakk og gråvann. På hver tomt kan det føres opp to bygg, med hovedhytte og uthus. På tomter som på plankartet er over 2,0 da eller der det for øvrig ligger tilrette for det, kan det tillates ført opp inntil tre bygninger i tunformasjon med hovedhytte, anneks og uthus.

Prosent bebygd tomteareal (%-BYA) er inntil 15 % av tomtenes areal.

Utnyttelsesgrad for tomter i nye hyttefelt er BRA = 150 m2 for fritidsbolig, med uthus/anneks BRA = 20 m2 og to oppstillingsplasser for biler med BRA= 35 m2, samlet BRA = 205 m2. Disse bestemmelsene gjelder i utgangspunktet for tomtene 65 -106, men med følgende unntak:

For tomtene 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 78, 88, 89, 94 ... , som er spesielt avmerket, gjelder at BRA = 150 m2 for fritidsbolig, BRA = 60 m2 for anneks og BRA = 40 m2 andre uthus. I tillegg kan det bygges 4 oppstillingsplasser for biler med BRA = 70 m2. Samlet BRA = 320 m2 for hele tomta eller samlet %-BYA = 15%.

For eldre hytteområder med mindre hytter gjelder BRA =120 m2 for fritidsbolig, med uthus/anneks BRA = 25 m2 og to oppstillingsplasser for biler med BRA = 35 m2, samlet BRA = 180 m2. Dette gjelder tomtene 1 -64 (med unntak av tomtene nevnt i forrige avsnitt) og alle tidligere godkjente og bebygde tomter.

 

Gesimshøyde:

Gesimshøyden skal normalt ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 6 m over gjennomsnittlig planert terreng. For tomtene 31, 38, 39 og 53 skal ikke mønehøyde overstige 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.

 

Fasader:

Bygninger skal oppføres i tre eller natursteinmaterialer og tilpasses landskap, eksisterende bygninger og lokal byggeskikk. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 - 30 grader. Som taktekkingsmateriale skal det fortrinnsvis benyttes torv, skifer, tre eller mørk papp. Blanke metallplater godkjennes ikke. Det skal benyttes farger i mørke nyanser eller tjærebrune nyanser. Hvite og lyse farger godkjennes ikke.

 

Infrastruktur:

Tomter med høy standart inkl. i tomteprisene:
- vei til tomtegrense
- vann fra nærmeste koblingsbrønn
- strøm fra nærmeste fordelingsskap
- gråvannanlegg og tett tank for kloakk nedgravd på tomten.

 

Veinettet i området:

For å komme til tomtene, gis kjøperne rett til å benytte eksisterende veier, som selgerne eier eller har bruksrett til. Der adkomstvei eies/drives av veiforening, må kjøperne inngå egen avtale eller betale den til enhver tid fastsatte avgift til veiforening for å få bruksrett til veien. Det vil bli opprettet et eget veilag for Svartløk-Smylehaug hyttegrend, som vil inngå brøyteavtaler og sommervedlikehold av veinettet.

                           

 

 

 

 

 

 

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo