Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Salgsoppgave for hyttetomter i Hekåe hyttefelt, gnr 30 bnr 3

Tomter for fritidsboliger godkjent i reguleringsplan for Hekåe, godkjent av kommunestyret i Rollag 16. september 2010, sak 43/10.

 

Tomter lagt ut for salg

Tomt nr 14, 15 og 16 på eiendommen gnr 30 bnr 3.

Tomtenes
areal 

Tomtestørrelser er tomt 14: 968 m2, tomt 15: 1.015 m2 og tomt 16: 1.056 m2 i hht godkjent reguleringsplan. Areal for den enkelte tomt framgår også av prisliste. Endelig oppmålt areal kan fravike oppgitt areal med +/- 10 % og vil framgå i målebrev ved fradeling.

Tomtenes beliggenhet
 

Tomtene ligger mellom 740 og 760 meter over havet mellom Votnedals-veien og bekken Hekåe nord på Vegglifjell. Tomtene ligger i en østvendt li med gran- og furuskog. Tomtene har gode solforhold og ligger skjermet for vind og vær. Tomtene har god adkomst fra Votnedalsveien.

Tomtepriser
 

Tomtepriser framgår av den til enhver tid gjeldende prisliste. Tomtepriser fra kr 370.000 til 415.000. Prisen inkluderer bruksrett for veg fram til tomtegrense.
I tillegg til tomtepris vil det påløpe:
Dokumentavgift 2,5% av tomtepris.
Tinglysningsgebyr skjøte:
kr. 1.548,-.
Gebyr for fradeling og oppmåling av tomter: kr. 15.458,-.

Oppgjør


 

 10% av tomtepris forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Resterende beløp betales innen overtalse av tomten.

Type eiendom

 

Selveiertomter godkjent i reguleringsplan for frittliggende fritidsboliger.
Tomtefeste kan også vurderes.

Vegbeskrivelse


 

Følg fylkesveg 40 nordover fra Kongsberg ca. 60 km til Veggli sentrum. Ta til venstre rett etter bensinstasjonen (YX) midt i sentrum. Følg skilting mot Vegglifjell Skisenter. 7 km fra Veggli sentrum er det bom. Ta til venstre mot Votnedalen 1 km etter bommen. Etter 1 km tar vegen til Hekåe hyttefelt av (privat bomveg).

Veger


 

Det er asfaltert fylkesveg 5 km fra Veggli sentrum opp mot Vegglifjell. Herfra er det privat veg. Vegavgift er for 2011 kr. 60,- for enkelttur, årskort koster kr. 850,-. Ved innkjøring til Vegglifjell er det elektronisk, video-overvåket bom på vegen. Årskort kan kjøpes på bensinstasjonen i Veggli. Den interne adkomstvegen i hyttefeltet er organisert av Hekåe veglag med egen årsavgift for vedlikehold og brøyting av veg til selvkost.
Pliktig veiavgift betales årlig fra overtakelse av tomta.

Standard på tomter 

Tomtene er regulert for frittliggende fritidsbebyggelse. Det er regulert veg fram til alle tomter. Av reguleringsbestemmelsene som ligger vedlagt salgskontrakten framgår det hvilke bestemmelser som gjelder for oppføring av fritidsbolig.

Strøm

 

Det er ikke bygd ut strøm i Hekåe hyttefelt. Rollag everk har planlagt nettstasjon (transformator) ved Votnedalsveien ca. 200 meter vest for tomt 14. Nettstasjon og strømkabler vil bygges så snart interessen i nærområdet er stor nok. Tomtekjøper betaler for framføring av strømkabel og inngår avtale om nettleie og strømabonnement. Rollag everk har antydet pris for framføring av strømkabel til ca. 50.000 kr, avhengig av antall interessenter.

Vann og avløp

 

I følge reguleringsbestemmelsene for Hekåe tillates det lagt inn vann i fritidsboligene under forutsetning av godkjent utslipp. Fritidsboliger med innlagt vann kan pålegges tilkobling til felles renseanlegg. I samarbeid med Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS som er 51 % eid av Rollag kommune, arbeides det med planer for utbygging av vann og avløp i Hekåe. Avtale om tilknytning gjøres direkte med Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS evt. annen utbygger av vann og avløp når dette er aktuelt.

Skiløyper og lignende fellesgoder 

Tomtekjøper binder seg til en årlig innbetaling av kr. 1000 (indeksreguleres hvert 5. år) til Vegglifjell Friluftslag BA, som har grunneiere, hytteeier-foreninger og næringsdrivende på Vegglifjell som medlemmer. Avgiften øremerkes oppkjøring av skiløyper og drift av lignende fellesgoder i hytteområdene på Vegglifjell. Tomteselger har underskrevet utbyggings-avtale om å reinvestere 5 % av salgspris på tomt i ikke-kommersielle fellestiltak gjennom Vegglifjell Friluftslag BA.

Bygging av hytte 

Tomtekjøper står fritt til å velge hytteleverandør så lenge regulerings-bestemmelser for hyttetype følges. Tomteselger kan gi informasjon om valg av entreprenør og hytteleverandør.

Kommunale avgifter 

Årlige avgifter til Rollag kommune betales i hht gebyrregulativ som fastsettes årlig. Det er p.t. ingen kommunale avgifter for ubebygde tomter.
Årlig renovasjonsavgift for hytter er kr. 920, som betales året etter at byggetillatelse er gitt. Søppelboder står utsatt ved Vegglifjellveien.
 

Kommunale gebyrer
 

Kommunalt gebyr for byggesøknad for hytte er kr. 10.860 (2011)

Eiendomsskatt

 

Rollag kommune har skatt på fast eiendom. For 2011 er skattesats fastsatt til 2,5 promille av markedsverdi.

Diverse


 

Informasjon om hyttefelt og Vegglifjell kan fås på Numedalstorget, Veggli.
Fra Hekåe hyttefelt er det ca. 3,5 km med bil til Veggli Fjellstue og 5 km til Vegglifjell Skisenter. Det er ca 8 km med bil til Veggli sentrum med bensinstasjon, butikker, bank- og post-tjeneste, byggevarehus, kafeteria og bakeri mv. Det er sommeråpen veg fra Vegglifjell til Tinn kommune i Telemark. Fra Vegglifjell er det 55 km til Rjukan sentrum.
Mer informasjon om hyttefelt og Vegglifjell fås på Numedalstorget.

Heftelser på tomt 

Følgende heftelse følget tinglyst på alle tomter:
"Det påhviler hjemmelshaver av gnr. ,bnr. i Rollag kommune å innbetale årlig avgift til Vegglifjell Friluftslag BA, org.nr. 990164681."

Kjøpekontrakt


 

Advokatfirmaet Legalis AS forestår kontrakts- og oppgjørsarbeidet i forbindelse med salget. Det vil bli avholt møte med kjøper, selger og advokat for gjennomgang og signering av kontrakt. Standard kontrakts-utkast kan får ved å kontakt grunneier eller Numedalstorget. Ved spørsmål kan advokat Torstein Bjørkgård kontaktes, jf. kontaktinformasjon nedenfor.

Overtakelse

 

Overtakelse av tomt skjer ved at tomtekjøper får utstedet heftelsesfritt skjøte når salgssum er betalt fullt ut.

Oppmåling

 

Tomteselger søker Rollag kommune  om oppmåling og fradeling av tomt. Gebyr for fradeling og oppmåling forskutteres av selger og betales av kjøper i henhold til kontrakt. Gebyret utgjør pr. 2011 kr. 15.458,-.

Konsesjon
 

Erverv av tomter for bebyggelse er konsesjonsfritt dersom tomten bebygges innen 5 år fra overdragelsen. Tomtekjøper fyller ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv., som sendes Rollag kommune.

Visning og bud
 

 Visning av tomter skjer etter avtale med grunneier som selger.

"som den er"
 

 Tomtene selges i den stand de er ved besiktigelsen, jf. Avhendingsloven § 3-9.

Grunnundersøkelser 

 Selger har ikke foretatt geologiske undersøkelser utover kravet i reguleringsplanen og har ikke mer informasjon om grunnens beskaffenhet enn det som kan observeres ved besiktigelse av tomt.

Budgivning
 

Bud skal inngis skriftlig til selger. <ved muntlige forhandlinger skal bud og aksept bekreftes skriftlig mellom partene snarest mulig. Elektronisk kommunikasjon som faks eller E-post aksepteres. Bud på sms aksepteres ikke.

Grunneier


 

Grunneier Kristin Frøyland, Parkveien 3b, 3400 Lier.
Telefon 31 02 64 70,
mobil 974 72 936.
E-post nils.olav.froyland@lifi.no

Advokat-forbindelse
 

Advokatfirmaet Legalis AS
Advokat/Ansvarlig megler Torstein Bjørkgård
E-post: tb@legalis.no
Telefon: 22 40 23 14

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo