Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Reguleringsbestemmelser for Sundtjønnåe

Utdrag av reguleringsbestemmelser som gjelder for fritidsboliger i Sundtjønnåe hyttefelt

Bebygde og ikke bebygde tomter er vist med planlagt adkomstveg fram til tomtegrense. Ved søknad om byggetillatelse skal bygningens plassering på tomt med møneretning framgå av situasjonsplan, sammen med parkeringsløsning.

Alle typer rør og kabler skal følge veitrase der dette er praktisk mulig, eventuelt samordnes til felles grøfter. Etter ferdigstillelse av bygninger og anleggsarbeider skal utearealet ryddes og tilbakeføres til et naturlig utseende. Det tillates ikke omfattende opparbeiding av terreng på tomter. Jordmasser skal påføres, og det skal helst brukes jord fra området. Alle former for terrenginngrep skal gjøres så små og skånsomme som mulig, og så langt som mulig innordnes hensyn til landskap og omgivelsene for øvrig.

Bygninger skal oppføres i tre eller natursteinmaterialer og tilpasses landskap, eksisterende bygninger og lokal byggeskikk. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 - 30°. Som taktekkings-materiale skal det fortrinnsvis benyttes torv, skifer, tre eller mørk papp. Blanke metallplater godkjen-nes ikke. Det skal benyttes farger i mørke nyanser eller tjærebrune nyanser. Hvite og lyse farger godkjennes ikke. Kommunen skal godkjenne utvendig fargebruk ved behandling av byggesøknad.

Byggestil skal ha utgangspunkt i lokale byggetradisjoner fra Numedal eller fra norske hytte-tradisjoner. Fasadene skal ha oppdelte vinduer, store vindusflater skal unngås.

På hver tomt kan det føres opp to bygg, med hovedhytte og uthus. Prosent bebygd tomteareal (%-BYA) er inntil 15 % av tomtas areal. Bruksareal BRA = 120 m2 for fritidsbolig, med uthus/ anneks BRA = 25 m2 og to oppstillingsplasser for biler med BRA = 35 m2, samlet BRA = 180 m2. Gesims-høyde skal normalt ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 6 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Eventuelle parabolantenner skal monteres på vegg og ha samme farge som veggen. Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å unngå lysforurensning.

Byggegrense på 50 m mot større bekker kan fravikes i henhold til reguleringskart når det ikke medfører forurensningsfare, er til hinder for ferdsel langs vassdraget eller medfører flomfare.

Det tillates lagt inn vann i fritidsboligene under forutsetning av godkjent utslipp. Fritidsboliger med innlagt vann kan pålegges tilkobling til felles renseanlegg. Vannforsyning skal fortrinnsvis skje gjennom felles vannforsyningsanlegg.

Det kan settes opp gjerde rundt 50 % av hver tomt. Flaggstenger tillates ikke. Det skal være til-strekkelig stengsler eller hindringer mot at sau og andre beitedyr kan sette seg fast under bygninger.


Utsnitt av regileringskart for Sundtjønnåe.

Tomtene som selges er merket med rør ramme.

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo