Søk

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening 2015

Her finner du sakspapirer og protokoll fra årsmøtet 2015.

Protokoll fra årsmøtet i påsken 2015 finner du her.

 

 

La ikke andre ivareta dine interesser – de ivaretar du best selv – ved å være medlem av Vegglifjell Hytteeierforening.


Agenda
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. To til å skrive under protokoll
3. Årsberetning 2014-2015
4. Regnskap 2014
Revisors beretning legges frem i møtet.
5. Budsjett for 2015
6. Kontingent for 2016
7. Innkomne saker og saker som styret fremmer.
8. Valg

 

3. Årsberetning for 2014-2015

Medlemmer i hytteeierforeningen.
Etter mange år med økende medlemstall opplevde vi i 2014 en liten nedgang fra 435 til 428 medlemmer. Vi forsøker å rekruttere nye hyttebyggere, men har noen utfordringer i å fange opp alle eiendomsoverdragelser, flyttinger uten at adresseendringer meldes og lignende.
Styret er fornøyd med at grunneierne oppfordrer nye hytteeiere til å melde seg inn i vår forening og vi oppfordrer private hytteselgere til å gjøre det samme.
Styret har i foreningsåret bestått av:
Terje Grevle, Leder
Per Åge Beck, Kasserer og Fiskekortordningen
Anita Gabrielsen, Styremedlem/Vegglifjellvegen Veglag
Tore Haukvik, Styremedlem/Løypekomiteen
Ove Hjelleset, Styremedlem
Henrik Odiin, Styremedlem/nettsider m.m.
Valgkomité:
Ingolf Skaflem, Karl Renaas og Anne Andvik
Løypekomiteen har bestått av:
John Laukli, Jan Moldvær, Ulf Halvorsen, Tom Finstad, Kjetil Bakketun og Tore Haukvik (Leder).
Revisor: Torger Gjerde


1. Årsmøte
Foreningens årsmøte ble holdt i Veggli Fjellkirke Skjærtorsdag 17. april 2013.
Det møtte ca. 90 medlemmer.


2. Styret
Styret hadde sitt konstituerende første møte 3. juni og fordelte verv og funksjoner som beskrevet over.


3. Foreningens drift
Det har blitt avholdt 3 styremøter. I tilegg har det vært utstrakt kommunikasjon via epost mellom styremedlemmene utenom selve styremøtene.
Styret har jobbet med følgende saker:

 • Saker som behandles i Friluftslaget
 • Arbeide for skiløyper og sykkelstier
 • Eiendomsskatt i 2015
 • Medlemsverving og økonomi
 • Synliggjøre foreningen (Vegglidagen)
 • Veglaget

Eiendomsskatt.
Kort tid før kommunestyret i Rollag kommune skulle sluttbehandle budsjettet for 2015 ble hytteforeningene i Vegglifjell kjent med at man vurderte å sette opp eiendomsskatten. Det ble
enighet om å stå samlet mot økningen i eiendomsskatt, slik hytteforeningene gjorde da eiendomsskatten ble innført i 2009.
Representanter for hytteforeningene mente at kommunen kunne unngå økning i eiendomsskatten. Hytteforeningene valgte derfor å invitere til en konstruktiv dialog med rådmann og ordfører før kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført og hytteforeningenes forslag ble lyttet til og distribuert videre til representantene i kommunestyret. Selv om forslagene ikke ble tatt til følge, gjorde likevel kommunestyret en viktig endring vedtaket. De besluttet at økningen skal gjelde for 2015, men la til: ” Redusere eiendomsskatt for hus og hytter forholdsmessig i 2016, dersom reduksjonen i eiendomsskatt for verker og bruk ikke blir slik forespeila.” Hytteforeningene vil følge opp vedtaket og fortsette dialogen med kommunen.
Synliggjøre foreningen.
To av styrets medlemmer sto på Friluftslagets stand på Vegglidagen i august 2014. Hensikten var å gjøre VHF mer synlig for eksisterende og potensielle medlemmer, samt bli kjent med andre som er opptatt av Vegglifjell. Det var en god del som var innom standen og de fleste var opptatt av løyper, naturlig nok. I tillegg til å snakke med hyttefolk, ble det anledning til å knytte kontakter med representanter for kommunen, grunneiere og andre.


4. Vegglifjellvegen Veglag BA (Oppdatering)
Vegglifjell Hytteeierforening og Votnedalen og Svartli Hytteforening har ett fast medlem og ett varamedlem i styret. Vervene skifter mellom de to foreninger hvert annet år. VHF har det siste året (2014) hatt plassen som styremedlem. Veglaget har ansvaret for drift av veien fra Lien, der fylkesveien slutter, til Telemark grense (Tinn kommune), samt ansvaret for vedlikehold av Persbuveien frem til grensen mot Nore og Uvdal, og likeså Votnedalsveien.
Trafikken øker fra år til år. Etter at kortbrukere fikk anledning til å kjøpe et kort nr 2 til redusert pris, har det blitt færre snikere i bommen. Det er fortsatt noen som unnlater å betale og Veglaget minner om at sniking er smålig og er ”stjeling” fra fellesskapet.
Vinteren 2014 var svært krevende, og brøyting og vedlikehold ble mye dyrere enn budsjettert.
Veganlegget er under en konstant hard belastning. Det merkes på vegslitasjen at mange, relativt store biler kjører for fort. Det henstilles til å følge fartsgrensene og ta hensyn.
Styret / generalforsamlingen i Veglaget har inntil videre besluttet og utsette prosjekt fast dekke. "Det er bedre å ha en god grusvei, enn en dårlig asfaltvei."
Veglaget har vurdert et forslag om å sette opp bom i stedet for manuell betaling ved Eide, blant annet for å redusere faren for tyveri fra byggeplasser og hytter. Det vil eventuelt være en kostbar investering og saken er p.t. ikke realitetsbehandlet.
Tidlig på vinteren 2015 sto bommen åpen i en periode og det var behov for omfattende vedlikehold for å få den i orden igjen.
Veglagets regnskap for 2014 er ikke ferdig behandlet, men det ser ut til at det blir et regnskapsmessig overskudd.
Daglig leder i Veglaget har brukt www.vegglifjell.no aktivt i informasjon som angår veg og føreforhold. Det viser seg at folk leser alt av nyttig informasjon på denne siden for Vegglifjell.


5. Vegglifjell Friluftslag
Vegglifjell Friluftslag er den førende organisasjonen i hele fjellområdet vårt og samler grunneiere, næringsdrivende og hytteeiere i en felles forening. Lagets formål er å samle grunneierne og næringsdrivende for utvikling av reiselivsmessig infrastruktur - definert som tiltak som i seg selv er ulønnsomme. Laget skal koordinere drift og finansiering av fellestiltak som er med på å øke opplevelsen i forbindelse med allmennhetens bruk av området. Laget skal planlegge og utvikle den reiselivsmessige infrastrukturen på Vegglifjell, samt medvirke til helhetlige planprosesser. Virksomheten skal samordnes med eventuelle medlemmer fra hytteeierforeningene i lagets styre.
Vår hytteeierforening har en styrerepresentant i Friluftlaget i likhet med hva de andre tre hytteforeningene i området har. Leder/kasser i vår forening har deltatt i 4 styremøter og i friluftslagets årsmøte.
I dette året har Friluftlaget arbeidet med å få på plass en ny avtale om løypekjøring, gjort omfattende forbedringer i løypenettet, oppgradert vegglifjell.no, startet arbeidet med å lage nytt kart over Vegglifjell, hatt en tettere dialog med politisk og administrativ ledelse i kommunen mm.
Det nye kartet er i målestokk 1: 40.000 og er straks klar til utgivelse. Kartet vil dekke området fra Senhovd til Lufsjå og blant annet ha med ski- og sykkelløyper.
Friluftslaget har gått inn for en prøveordning der idrettslaget (ROVIL) kan gjennomføre noen få skiarrangementer i løypenettet. Forutsetningen er at ROVIL betaler ekstra kostnader forbundet med oppkjøring av løyper osv, at helgene i vinterferiene og hele påsken ”fredes” og at det finnes løypealternativer for vanlige skiturer. Hittil i sesongen har denne muligheten ikke vært i bruk.
Eventuelle arrangementer vil bli lagt ut på vegglifjell.no, slik at brukerne blir varslet i god tid.
Friluftslagets inntekter består bl.a. av 5 % av salgssummen på alle nyregulerte tomter når de blir solgt, serviceavgift fra en del nye hytteeiere og tilskudd til løypekjøring fra hytteeierforeningene. De totale inntektene for året 2014 var ca. 1,7 mill. kr, inkludert tilskudd til løypekjøring ca 550.000 kr.
De største utgiftspostene er løypekjøring, ca. 850.000 kr; tyngre vedlikehold og nyanlegg av skiløyper, ca. 500.000 kr; tilskudd til snøkanonanlegget, ca 300.000 kr. og drift og vedlikehold av Vegglifjell.no, ca. kr. 120.000.-.
I skrivende stund er ikke regnskapet for 2014 avsluttet.
De foreløpige prioriteringene for Friluftslaget i 2015 er:

 • Sluttføre utgivelse av nytt kart
 • Planering av ski- og sykkelløyper, blant annet
  • Forbedre klopper og overganger ved Sundtjønn, Devegg og Kråkåsløken
  • Sluttføre sykkelløype mellom Svartli og Svartløk Sommerstier Utrede mulighet for å tilrettelegge fiskeplass for rullestolbrukere

Styret i VHF er godt fornøyd med deltakelsen i Friluftslaget. Det er en viktig arena der grunneiere, næringsdrivende og hytteforeninger møtes, og samarbeider om utviklingen i Vegglifjell.

6. Status løypenettet:
Sommeren 2014 inngikk Friluftslaget en ny avtale om løypekjøring og styret i VHF er godt fornøyd med at Olav Svendsrud fortsetter som ansvarlig for kjøring av løypene i fjellet.
Avtalen setter blant annet krav til standard og hyppighet. Utdrag fra avtalen gjengis her:
Vegglifjell Friluftslag har som målsetting av løypenettet på Vegglifjell skal ha god standard. Det er et klart mål at skisesongen skal starte så tidlig det lar seg gjøre før jul og at den skal vare til over påske.
Utgangspunktet er at alle løyper skal være kjørt opp innen kl 10. Løypene vil bli kjørt opp 3 ganger hver helg. Ellers vil løypenettet i juleferien, vinterferiene (2 uker) og påsken bli kjørt opp hver dag. Foreligger det spesielle forhold som gjør endringer nødvendige, avtales det mellom (lokal) løypeansvarlig, daglig leder i Vegglifjell Friluftslag og løypeansvarlig i Vegglifjell Løypeteam O.Svendsrud….. Dersom temperaturen ved Fjellstua synker under minus 20, må løypekjører vurdere om det er tilrådelig å kjøre pga fare for maskinhavari.
Løypekjøring foregår med 2 maskiner, en nord og en sør i fjellet, samt at Matfiskrunden og tilbringertraséne kjøres med scooter og sporkall.
Trasévalg på Vegglifjell:
1. Persburunden (10 km) (Fjellstua – Dalsethaugen - Fjellstua)
2. Fjellstua - Killingdalen (1,6 km)
3. Killingdalen - Slepeskaret (14 km t/r)
4. Slepeskaret - Killingdalen
a. Nedfart Rusttjønn
b. Nedfart Tveittjønn
c. Nedfart Killingskaret
5. Killingdalen - Devegg (1,8 km)
6. Votnedalsrunden (12 km) (Fjellstua – Devegg – Votnedalssetra - Nordre Kjølvann - Fjellstua)
7. Matfiskrunden (kjøres fra vinterferien)
8. Vorsetrunden (26 km) (Nordre Kjølvann – Sundtjønn – Vorset – Skjærbrekka - Søre Kjølvann)
9. Svarteløkrunden (Sundtjønn - Nordre Kjølvann)
10. Steintjønnrunden (6,1 km)
Tilbringetraséer: Trytetjønn – Hekan åi – Høggerudsetra – Fjellstua. Høybuli – Vegglifjellveien – Barkejuvet. Vestsiden av Dalsethaugen.
Skiløypene ved Sundtjønn ble planert før sesongen og det er lagt nye klopper ved Åsmobekk, Baklibekken ved Lauvhovd og Kjølvassbekken. Kloppene er satt sammen på dugnad av hytteeierforeningene og betalt av Frilufslaget.
Det har i denne sesongen vært lite snø i fjellet og kombinert med mye vind, har det vært utfordrende for løypemannskapene å holde løypene oppe hele tiden.
Skiløypene nord i fjellet
Ansvarsområdet til Vegglifjell Hytteeierforening når det gjelder løyper er følgende: - Persburunden i sin helhet - fra skistadion og opp til Killingdalen - fra Fjellkirken og inn til første løypekryss Votnedalen / Devegg Sommeren 2014 ble det bygget en klopp ved Lauvhovdtjønn. Hytteeierforeningen vil takke Tore Haukvik, Tormod Gewelt og Olav Vee for bygging av kloppen og Friluftslaget for finansieringen.
Bekken som krysset løypene fra skistadion og ned til Fjellkirken er ledet ut i siden, slik at overvannet ikke ødelegger løypene.
På Diplemyr er det et utfordrende parti med mye overvann. Området er for stort for en klopp, men det er gjort et forsøk på å lede vannet bort, så får vi se hvordan det går utover i sesongen. Styret vil følge opp saken.
Oppsummert er styret svært godt fornøyd med den innsatsen som er gjort med løypenettet i forkant av sesongen. Etter en del kommentarer på løypekjøringen i starten av sesongen, har hyppighet på kjøringen og kvalitet på løypene kommet på et godt nivå!
Skiløypene sør på fjellet
Løypene sør i fjellet er utenfor vårt ansvarsområde, men er en viktig del av vårt nærområde.
Ut fra deltagelsen i styret i Friluftslaget vet vi at det jobbes med å få en løsning ved Molteskarvtjern slik at det kan kjøres med løypemaskin i hele traséen.
Sykkelløyper
Det har ikke vært vesentlige endringer i sykkelløypenettet i vårt område i 2014. Friluftslaget jobber
fortsatt med å få på plass ei sykkelløype mellom Vegglifjell Sør og Nord. I 2014 ble det bygd en klopp og deler av traséen mellom Svartløk og Svartli er i rute. Det er nå lagt ut duk og satt opp stikker der grusen skal legges ut i vinter. Planen er at hele løypa skal være ferdig til sommeren 2015.
Mellom Liset og Votndalen vil Friluftslaget undersøke muligheten for å kombinere skiløypa med en sykkelløype.

7. Fiskekortordningen
Medlemskap/medlemskort i hytteeierforeningen fungerer også som fiskekort i en del vann i nærområdet. Det gjelder Langvatn, Mjogetjønn, Trytetjønn og Gversettjønn med løker, Kråkåstjenn, Rypetjønn, Nordre og Søndre Daggrøvatn, Killingdalstjønn og del av Svartetjønn.
Styret ser det fortsatt som interessant å utvide fiskekortområdet til nye vann og har valgt å samarbeide med Friluftslaget for å få til gode avtaler. Det gjenstår fortsatt en del arbeid i saken.
Ordningen fungerer bra, så vidt styret kjenner til.

8. Hjemmeside til Vegglifjell Hytteeierforening
Domenet www.vegglifjell.no eies av Vegglifjell Friluftslag. Nettsiden gir hytteeierne tilgang til informasjon om hva som skjer i fjellet, spesielt med hensyn på informasjon om skiløypene. Nettsiden er i stadig utvikling og har mer enn 1000 ”treff” pr dag i sesongen.
Vegglifjell Hytteeierforening har en egen side, under lag og foreninger.

8. Medlemmer
Utvikling i medlemstallet:

I år (2015) ble det sendt ut 465 giroer og brev siste uken i februar med betalingsfrist 30. mars. Medlemsavgiften er kr. 600 for ordinære medlemmer. For hytteeiere som betaler serviceavgift til Vegglifjell Friluftslag, er medlemskontingenten i Vegglifjell Hytteeierforening kr. 100,-.


Vi benytter giro med medlemskort i år også. Medlemskortet med kvittering for betaling gjelder også som fiskekort for vann i nærområdet.


9. Økonomi
Regnskapet for 2014 er gjort opp med et underskudd på kr. 5.042,32. Foreningens egenkapital er dermed kr. 145.882,87 som er innestående i bank.
Løypekjøring er stadig vår største utgiftpost og tilskuddet var i 2014 kr. 500,- pr. fullt betalende medlem, totalt kr. 207.500. Utgiftene til fiskekort utgjør kr. 50,- pr medlem, totalt kr. 20.250. Det er dermed kun kr. 50 av kontingenten igjen til foreningens drift og eventuelle ekstraordinære tiltak.
Regnskapet viser for øvrig god økonomistyring i det alle poster er innenfor budsjett. Styret er tilfreds med årets resultat og anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet.


10. Årsmøte
Årsmøtet finner som vanlig sted i Veggli Fjellkirke Skjærtorsdag 2015 kl. 16:00.
Hilsen Styret i Vegglifjell Hytteeierforening
Vegglifjell, 23. februar 2015
Terje Grevle, leder Per Åge Beck, kasserer Tore Haukvik
Ove Hjelleset Anita Gabrielsen Henrik Odiin

 

4. Regnskap 2014

5. Budsjettforslag 2015

6. Kontingent 2016

Kontingenten i foreningen har vært kr. 600 for fullt betalende og kr. 100 for de som betaler inn kr. 1000 (eller mer) i avgift til Friluftslaget. Kontingenten har vært uendret siden 2012.
Av kontingenten på kr. 600 går kr. 500 til løypekjøring ved overføring til friluftslaget. Det er således bare kr. 100 igjen til fiskekort og foreningens drift. Fiskekortordningen koster foreningen kr. 50 pr. medlem. De resterende inntektene dekker ikke de beskjedne driftskostnadene i foreningen.
Styret fremmer derfor følgende forslag:
”Styret får fullmakt til å øke kontingenten med inntil kr. 100 til kr. 700/kr. 200 i 2016 for å dekke administrasjonskostnader og eventuelle andre tiltak som styret velger å støtte.””

7. Forslag fra styret/innkomne forslag

Styret har ingen forslag.

8. Valg

Ordet gis til valgkomiteens leder.

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mars 2018
Ma Ti On To Fr
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo